ใบสมัครนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมรูปถ่าย *
Skip Navigation Links
:: ประวัติส่วนตัว ::
       รูปขนาดไม่เกิน 200 KB      
   
   
* ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :: 
 * เงินเดือนที่คาดหวัง ::
 * วันที่เริ่มทำงานได้ :: (dd/mm/yyyy)
* ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก::
* สมัครงานกับบริษัทเป็นครั้งที่ ::
   
* ชื่อ - นามสกุล (ไทย) :: * ชื่อเล่น::  
* ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ):: * เพศ ::
* วันเกิด:: (dd/mm/yyyy)   * อายุ ::    
* กรุ๊ปเลือด:: * ส่วนสูง ::  ซม. * น้ำหนัก ::  กก.
* ศาสนา:: * สัญชาติ :: * เชื้อชาติ ::
* สถานภาพ:: จำนวนบุตร ชาย::  คน   จำนวนบุตร หญิง::  คน
* เลขที่บัตรประชาชน:: * ออกให้ ณ อำเภอ::  * ออกให้ ณ จังหวัด:: 
* วันออกบัตร:: (dd/mm/yyyy)   * วันหมดอายุบัตร:: (dd/mm/yyyy)      
การเปลี่ยนชื่อนามสกุล::     ชื่อเก่า::         นามสกุลเก่า ::
           
* สถานภาพทางทหาร::      
  กรณียังไม่เกณท์ จะเกณท์ทหาร พศ.      
  กรณียกเว้น เหตุเพราะ
           
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน::          
           
ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน:: * เลขที่ :: ซอย::
หมู่ที่:: ถนน :: * ตำบล/แขวง ::
* อำเภอ/เขต:: * จังหวัด :: * รหัสไปรษณีย์ ::  
           
  ที่อยู่ปัจจุบัน * ที่เดียวกับทะเบียนบ้าน       
           
ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน:: เลขที่:: ซอย ::
หมู่ที่:: ถนน :: ตำบล/แขวง ::
อำเภอ/เขต:: จังหวัด :: รหัสไปรษณีย์ ::  
           
โทรศัพท์  มือถือ:: ที่บ้าน :: เบอร์ต่อ ::
    ที่ทำงาน :: เบอร์ต่อ ::
  Emai::        
           
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน        
 
คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
         
:: ประวัติครอบครัว ::
   
  หัวข้อ ชื่อ-นามสกุล วันเกิด สถานะ อาชีพ ที่อยู่/ที่ทำงาน โทรศัพท์ มือถือ
* บิดา - (dd/mm/yyyy)  
* มารดา - (dd/mm/yyyy)  
 
พี่น้อง ชื่อ-นามสกุล วันเกิด อาชีพ ความสัมพันธ์ ที่อยู่/ที่ทำงาน โทรศัพท์ มือถือ
-
-
-
  คู่สมรส ชื่อ-นามสกุล วันเกิด   อาชีพ ที่อยู่/ที่ทำงาน โทรศัพท์ มือถือ
  -  
  บุตร ชื่อ-นามสกุล วันเกิด   สถานศึกษา/ที่ทำงาน เพศ
  -  
  -  
  -  
    บุคคลที่มิใช่เพื่อนหรือญาติที่สามารถรับรองท่านได้ และท่านยินยอมให้บริษัทสอบถามประวัติท่าน
  คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุลบุคคลอ้างอิง ความสัมพันธ์ อาชีพ ตำแหน่ง โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ
*    
 
       
 
:: ประวัติการศึกษา ::
  ระดับการศึกษา สถานศึกษา ช่วงปีการศึกษา   คณะ สาขา วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม
*  
 
 
 
 
  ภาษา ฟัง พูด  อ่าน เขียน
ภาษา 1 ::   คะแนน TOEIC ::     
ภาษา 2::   คะแนน TOELF::    
ภาษา 3::        
 
 
:: ประวัติการทำงาน ::
องค์กร/บริษัท ตั้งอยู่ที่ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผืดชอบ วันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุด เงินเดือนสุดท้าย เหตุผลที่ออก โทรศัพท์
(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)
ลำดับที่ หลักสูตรที่ฝึกอบรม จัดโดยสถาบัน วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด ประกาศนียบัตร
1 (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)
2 (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)
3 (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)
4 (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)
5 (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์::    MS Word::  MS Excel::  MS Powerpoint::
การขับขี่ ยานพาหนะ :: รถยนต์ :: ใบขับขี่ :: เลขที่ใบขับขี่ ::
  รถจักรยานยนต์ :: ใบขับขี่ ::   เลขที่ใบขับขี่ ::
             
* ลักษณะงานที่สนใจ::
ความสามารถอื่นๆ::
ความสามารถทางกีฬา ::
กิจกรรมในวันหยุด ::
     ถ้าบริษัทต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนายจ้างของท่านได้หรือไม่::    
ท่านเคยเป็นสมาชิก/ผู้บริหารสหภาพแรงงานหรือไม่ ::    
ท่านเคยเป็นสมาชิก/สถาบัน/องกรณ์แห่งใดบ้าง ::    
 
 
:: ประวัติอื่นๆ ::
ความเห็นเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
* 1. บุคคลที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดในขณะนี้ คือ :: * เหตุผล::
* 2. บุคคลที่ข้าพเจ้ายึดถือเป็นแบบอย่างในเวลานี้ คือ :: * เหตุผล ::
* 3. บุคคลที่ข้าพเจ้าจะปรึกษาเมื่อมีปัญหาในชีวิต คือ :: * เหตุผล ::
* 4. เพื่อนๆ เคยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนประเภท ::
* 4.1 * เหตุผลสนับสนุน::
4.2 เหตุผลสนับสนุน ::
* 5. เป้าหมายในชีวิตของข้าพเจ้า คือ
* 5.1
5.2
* 6. คติประจำใจในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าคือ
* 6.1
6.2
7. ประวัติการสัมภาษณ์งานที่ผ่านมา (3 ครั้งสุดท้าย)
7.1 ชื่อบริษัท เมื่อวันที่::
7.2 ชื่อบริษัท เมื่อวันที่ ::
7.3 ชื่อบริษัท เมื่อวันที่ ::
8.ถ้ามีโอกาสเลือกเข้าทำงานกับบริษัทจากประวัติการสัมภาษณ์ที่ผ่านมา 3 ครั้งสุดท้าย จะเลือกบริษัทใด    
                   เลือกบริษัท เหตุผลสนับสนุน::
 
มีโรคประจำตัวคือ ::    
ประวัติการเข้ารักษาพยาบาลครั้งล่าสุด::     
ระบุโรค::
การไปปฏิบัติงานประจำ:: กรุงเทพฯ  ::  
ระยอง  ::  
อื่นๆ  ::